Půjčovna vozidel – podmínky

Minimální věk a řidičský průkaz.

 • Minimální věk vypůjčitele je 21 let.
 • Všichni řidiči musí být držiteli řidičského průkazu déle než 1 rok.
 • Nájemce se prokáže platným ŘP a OP / pasem.

Pojištění.

 • Vozidla jsou havarijně pojištěna na celém území Evropy, a to se spoluúčastí uživatele 10% – minimálně 10.000 Kč.
 • Pojištění zahrnuje asistenční služby v ČR i zahraničí.

Cena:

 • CENY JSOU UVEDENY KONCOVÉ
 • 1 den pronájmu = 24 hodin od zapůjčení (ne kalendářní den).
 • Dle Vašich požadavků lze připravit individuální cenovou nabídku.

Omezení počtu km:

 • Omezení počtu najetých km na 200 km za den.

Rezervace:

Příplatky:

 • Zapůjčení a navrácení v sobotu, neděli a ve svátky: + 300,- Kč.
 • Zapůjčení a navrácení mimo otevírací dobu: + 300,- Kč.
 • Čištění vozu  po vrácení: exteriér + 200,- Kč; interiér  + 200,- Kč.

Půjčovní řád a podmínky

Pronajímatel je povinen automobil vrátit ve stejném stavu jako při zapůjčení, což znamená: 

 • Automobil musí mít plnou nádrž, případně stejné množství paliva, s jakým byl předán.
 • Automobil musí být čistý zvenku i zevnitř, nebo je pronajímatel povinen čištění uhradit.
 • Automobil musí být navrácen s veškerou výbavou, se kterou byl zapůjčen.

Automobil je nutno vrátit do smluvené hodiny, nebo osobně prodloužit pronájem:

 • V případě nenavrácení vozidla bez jakéhokoli vysvětlení/prodloužení, se automaticky začíná počítat sazba 5.000,- Kč/ 24 hodin, až do navrácení vozidla.
Všechny automobily jsou pojištěné, spoluúčast na poškození je 5.000 Kč/10.000 Kč dle typu vozu.
Ve všech automobilech platí přísný ZÁKAZ kouření pod pokutou 5.000,- Kč.
Všechny automobily jsou vybaveny veškerou povinnou výbavou.
Všechny automobily mají platnou dálniční známku.
Ve všech automobilech je karta asistenční služby v případě nehody/poruchy.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ 
(dále „Zásady“)

Cílem těchto Zásad vydaných firmou Luděk Novotný, IČ 70273499, se sídlem Italská 4108/4, Prostějov – (dále „Firma“), je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Firma jako správce zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb, nájmu vozidel a při návštěvách internetových stránek provozovaných Firmou a kontaktech s potencionálními zákazníky, k jakým účelů a jak dlouho Firma tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Firmy a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb. Firmy, zájemců o služby Firmy a návštěvníků internetových stránek provozovaných Firmy, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči Firmě.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále „nařízení“ nebo „GDPR“).

I. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Firma schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může se strany Firmy dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje:

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy.

Jedná se zejména o:
(i) akademický titul;
(ii) jméno a příjmení;
(iii) název obchodní firmy;
(iv) rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození);
(v) identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo;
(vi) adresa trvalého pobytu, pobytu a doručovací adresa;
(vii) adresa sídla;
(viii) fakturační adresa;
(ix) čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny);
(x) identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí;
(xi) identifikační údaje plátce služeb, včetně sídla ;
(xii) bankovní spojení;
(xiii) podpis.

Kontaktní údaje:

(i) kontaktní telefonní číslo;
(ii) kontaktní e-mail;
(iii) adresy na sociální sítě.

Údaje o odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce:
(i) druh a specifikace poskytované služby;
(ii) objem poskytnutých služeb a jejich cena;
(iii) informace o platební morálce;
(iv) zákaznický segment;
(v) vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb.

Údaje z komunikace mezi Firmou a zákazníkem:

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb Firmy mezi Firmou a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem při přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a Firmou.

Případné kamerové záznamy z prostor Firmy:

Firma umísťuje z důvodu ochrany oprávněných zájmů do všech svých provozoven audiovizuální nahrávací zařízení (kamery). Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

Údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu:

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Firmy, ale jejich zpracování umožní Firmě zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Jedná se zejména o:

(i) údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb Firmy na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely);
(ii) údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (mohou být zpracovány u zákazníků služeb Firmy na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely);
(iii) kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Firmy (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením);
(iv) záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Firmou získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Firmou a v případě souhlasu, jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro účely, na které se souhlas vztahuje).

II. ÚČELY, PRÁVNÍ DŮVODY A DOBY ZPRACOVÁNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Firmy nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Firmy:

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Firmy a ochranu oprávněných zájmů Firmy je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
(i) poskytování služeb, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy);
(ii) vyúčtování za služby (plnění smlouvy);
(iii) plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností);
(iv) účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s orgány činnými v trestním řízení a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností);
(v) provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách Firmy pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem Firmy);
(vi) vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování Firmy o uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem Firmy);
(vii) vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (plnění smlouvy);
(viii) nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy);
(ix) procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy);
(x) zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Firmy (oprávněný zájem Firmy);
(xi) evidence dlužníků (oprávněný zájem Firmy).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb, je Firma oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s Firmou po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Firmou.

V případě jednání mezi Firmou a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Firma oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené Firmou jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany Firmy zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy zákazníka s Firmou. Pro naplnění této zákonné povinnosti si Firma ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby, přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

Kamerové záznamy z prostor Firmy a okolí budov Firmy jsou zpracovávány maximálně po dobu 30 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

Zpracovávání údajů zákazníků služeb se souhlasem pro marketingové a obchodní účely.

U zákazníka služby s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro období od 01.2.2023 nabírá Firma nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude Firma zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb Firmy nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně přílohy k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání služeb a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být v případě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v čl. I tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je Firma oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované Firmou, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá.

Zpracovávání údajů subjektů, kteří udělili souhlas s marketingovým oslovením.

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením, zpracovává Firma s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných Firmou, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies Firmy, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Firmou.

V případě, že má subjekt ve svém koncovém zařízení povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Firmou, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Firmy. Zároveň umožňujeme vybraným subjektům, umístění jejich cookies na internetových stránkách provozovaných Firmou.

III. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S JINÝMI SPRÁVCI

Pokud zákon nestanoví jinak, můžeme jako správce osobních údajů předávat osobní údaje jiným správcům údajů jen v případě, že máme k takovému předání souhlas subjektu údajů. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné.

IV. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Firmy, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Firmy a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt Firma pečlivě vybírá a každý takový subjekt má stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.
Firma  rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firmy zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Firma vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

VI. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Z obchodních sdělení zaslaných Firmou je vždy zřejmé, že Firma je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení může Firma zasílat buď na kontakty svých zákazníků na základě oprávněného zájmu Firmy, a to jen do doby, než zákazník vysloví nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

VII. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každý subjekt údajů v případě, že bude pro Firmu identifikovatelnou fyzickou osobou a prokážete.
Firma svoji totožnost, následující práva.
Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení).

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Firmy:
(i) potvrzení, zda zpracovává osobní údaje
(ii) informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU
(iii) v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude Firma oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adresu sídla Firmy.
Právo na kopii osobních údajů je možné uplatnit písemně na adresu sídla Firmy, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 nařízení).
Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Firma zpracovává.

Zákazník.

Firma má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

Zároveň je povinen poskytnout Firmě součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Firma zpracovává, nejsou přesné. Opravu Firma provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit v sídle Firmy, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

Právo na výmaz (čl. 17 nařízení).

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Firma neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla Firmy.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení).

Subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Firmy.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 nařízení).

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany Firmy v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Firma informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů může Firma poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla Firmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení).

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Firmu o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud Firma v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od Firmy získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem údajů určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit v sídle Firmy po doložení oprávněnosti požadavku.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení).

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Firmy.

V případě, že Firma neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Firma zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Firmy.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, v provozovně Firmy nebo elektronickou poštou.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat v provozovně Firmy, telefonicky nebo proklikem z příslušného marketingového sdělení.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče. 

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Firma uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními  účinky pro subjekty údajů.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.